no-till banner

Pozvánka na vedeckú konferenciu

Vážení kolegovia,
pozývame Vás na konferenciu "PESTOVATEĽSKÉ TECHNOLÓGIE A ICH VÝZNAM PRE PRAX", ktorá sa uskutoční 1. decembra 2016 v Piešťanoch. Prajeme Vám príjemný deň a tešíme sa na stretnutie s Vami.
S pozdravom,
Organizačný tím konferencie

pozvánka na stiahnutie v pdf

Pracovno-priateľské stretnutie v Bystrej

Fotky vo fotogalérii tu

Člen nášho Združenia, spoločnosť Syngenta Slovakia s.r.o. organizovala 24. – 25. 11. 2015 pracovno-priateľské stretnutie v Bystrej, na ktoré sme boli pozvaní s prednáškou „Výsledky výskumu z 15 ročného stacionárneho pokusu s rôznymi technológiami obrábania pôdy“. Po našej prednáške prebehla diskusia, kde sme podrobnejšie vysvetlili technologické postupy pri pestovaní plodín, ochranu pôdy i využívanie rastlinnej výroby na udržiavanie krajiny. Generálny riaditeľ Syngenta CZ/Sk Ing. Ľuboš Koľ oboznámil pozvaných s prítomnosťou i budúcnosťou spoločnosti. Po ňom vystúpili ďalší jeho kolegovia z domova i zo zahraničia, ale aj naši priatelia z SPU v Nitre. Záver akcie sa niesol v znamení prednášky fotografií škodcov rastlín. Veríme, že i na ďalších podobných stretnutiach si budeme mať čo povedať tak so zástupcami poľnohospodárskych spoločností ako i praxe.

Celoslovenské dni poľa 2015 v Dvoroch nad Žitavou

Fotky vo fotogalérii tu

V dňoch 2. 6. a 3. 6. 2015 sa vo Dvoroch nad Žitavou zúčastnil SNTC na štvrtom ročníku Celoslovenských dní poľa - celoštátnej prehliadke poľných pokusov odrôd poľnohospodárskych plodín, ochrany a výživy rastlín a výstave poľnohospodárskej techniky a hospodárskych zvierat.
V stánku SPPK, ktorá nám poskytla možnosť zúčastniť sa, mohli sa návštevníci informovať o aktuálnej činnosti SNTC, o poslaní i našich aktivitách. Neďaleko od stánku SPPK, naše združenie vykopalo sondu, kde sme prezentovali výsledky výskumu i praktické ukážky v oblasti fyzikálnych, chemických a biologických vlastností pôdy.
Naše stanovište sa stretlo s úspechom, čoho znakom bola bohatá účasť návštevníkov i často dlhotrvajúca diskusia na tému pôda, obrábanie, prostredie. Radi by sme v tejto zaujímavej téme pokračovali i v budúcom roku, a preto dovidenia na CDP 2016.

V Humennom už po štvrtý raz sme sa pýtali Orať či neorať?

Fotky vo fotogalérii tu

Už po štvrtý raz sa sympatizanti minimalizačných a pôdoochoranných technológií, ale i zástancovia technológie konvenčnej stretli na seminári s hamletovskou otázkou Orať či neorať? Tento krát sme sa stretli v utorok 3. 3. 2015 v hoteli Karpatia v Humennom, kde za výdatnej pomoci RPPK Humenné a RPPK Vranov n/Topľou komunikovala široká odborná i laická verejnosť. Seminár organizovalo ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ BEZORBOVÝCH TECHNOLÓGIÍ V RASTLINNEJ VÝROBE SLOVAK NO – TILL CLUB (SNTC) so sídlom v Piešťanoch spolu s RPPK Humenné a RPPK Vranov n/Topľou .

Na seminári boli prezentované dosiahnuté výsledky v týchto oblastiach:
• technologické postupy pri pestovaní plodín
• systémy diferencovaného hospodárenia
• integrované pestovateľské systémy poľných plodín
• ochrana pôdy
• choroby poľných plodín a obrábanie pôdy
• využívanie rastlinnej výroby na udržiavanie krajiny

Úvodné slovo seminára mal predseda SNTC Ing. Bušo, PhD., ktorý privítal všetkých prítomných.
Výkonný manažér SNTC predniesol krátke vystúpenie s informáciou o organizácii kde sídli SNTC, o NPPC – VÚRV Piešťany.

Nasledovala prednáška Ing. Buša, PhD., ktorý oboznámil prítomných s počiatkami pôdoochranných a minimalizačných technológií u nás i vo svete, poveternostnými pomermi, súčasným stavom a perspektívami. Vo svojej prednáške sa sústredil aj na dôvody, začiatky, rozdelenie a skúsenosti s týmito technológiami v pokusoch NPPC – VÚRV Piešťany.

Po ňom už nasledovala prednáška RNDr. Kotorovej, PhD. z NPPC – VÚA v Michalovciach o skúsenostiach s technológiami obrábania pôdy na Zemplíne z pohľadu fyzikálnych vlastností pôdy.

V ďalšej prednáške sa Ing. Gavurníková, PhD. z NPPC – VÚRV Piešťany venovala vplyvu obrábania pôdy na technologické vlastnosti zrna a oboznámila prítomných s rezortným projektom mapy kvality SR a jej výsledkami.

S poslednou prednáškou vystúpil manažér SNTC Ing. Hašana, PhD. s problematikou úrod a ekonomického vyhodnotenia rôznych systémov obrábania pôdy.
Na záver nás p. riaditeľka RPPK Humenné Ing. Špuntová oboznámila s problematikou ďalšieho vývoja, ktorý sa týka poľnohospodárstva, potravinárstva, živočíšnej výroby, podpôr v sektore.

Takto sme postupne prešli do diskusie kde sme si znovu položili tú hamletovskú otázku Orať či neorať. V diskusii zaznelo viacero podnetných príspevkov v oblasti obrábania pôdy, skúsenosti s tými či onými technológiami a ich ďalšieho využitia. Vystúpili zástupcovia poľnohospodárov z tohto regiónu so svojimi skúsenosťami a návrhmi ďalšej spolupráce. Poukázali i na rozdielnu poveternostnú i pedogeologickú situáciu v okolí Humenného, Michaloviec i Piešťan.

Toto všetko sú témy, o ktorých budeme radi hovoriť v ďalších ročníkoch seminárov organizovaných ZDRUŽENÍM PRE ROZVOJ BEZORBOVÝCH TECHNOLÓGIÍ V RASTLINNEJ VÝROBE SLOVAK NO – TILL CLUB (SNTC).

Pozvánka na seminár "ORAŤ ČI NEORAŤ"

program na stiahnutie tu

Pozvánka na konferenciu "PESTOVATEĽSKÉ TECHNOLÓGIE A ICH VÝZNAM PRE PRAX"

pozvánka na stiahnutie v pdf

Vážení kolegovia,
pozývame Vás na konferenciu "PESTOVATEĽSKÉ TECHNOLÓGIE A ICH VÝZNAM PRE PRAX", ktorá sa uskutoční 3. decembra 2014 v Piešťanoch. Prajeme Vám príjemný deň a tešíme sa na stretnutie s Vami.
S pozdravom
Organizačný tím konferencie

Mali sme Deň poľa s hamletovskou otázkou

Fotky vo fotogalérii tu

Na Výskumnom pracovisku NPPC – VÚRV Piešťany v Borovciach sme sa stretli 15. 10. 2014 na Dni poľa minimalizačných a pôdoochranných technológií v hojnom počte viac ako 150 účastníkov. Akcia bola určená predovšetkým pre študentov stredných škôl s poľnohospodárskym zameraním. Tešili sme sa bohatej účasti zo Žiliny, Šale, Topoľčian a Piešťan. Privítali sme aj študentov a ich pedagógov z UKF v Nitre, viceprimátora mesta Piešťany, bývalého riaditeľa VÚRV Piešťany, zakladateľa SNTC a dlhodobého pokusu s týmito technológiami a nestora týchto technológii p. Ing. Timoteja Mištinu, CSc. i člena SNTC Ing. Ladislava Janáčka z PD Jablonica.
Cieľom tohto podujatia bola diskusia o aktuálnych problémov nielen poľnohospodárskej prvovýroby. Rastislav Bušo a Roman Hašana prezentovali dosiahnuté výsledky v týchto oblastiach:

• integrované pestovateľské systémy poľných plodín
• ochrana pôdy v minimalizačných a pôdoochranných technológiách
• technologické postupy pri pestovaní vybraných poľných plodín (kukurica siata, pšenica ozimná, jačmeň jarný, sója fazuľová)
• systémy diferencovaného hospodárenia na pôde
• využívanie rastlinnej výroby na udržiavanie krajiny

Úvodné slovo Dňa poľa mal predseda SNTC Ing. Bušo, PhD., po ktorom niekoľko slov o NPPC – VÚRV Piešťany povedal výkonný manažér SNTC Ing. Hašana, PhD. V Borovciach privítal a o lokalite povedal vedúci pracoviska Borovce Ing. Mihalčík. Po ňom vo svojom zaujímavom príhovore oboznámil zakladateľ pokusu Ing. Miština, CSc. prítomných s pokusom i počiatkami pôdoochranných a minimalizačných technológií na Slovenku aj vo svete, so súčasným stavom a perspektívami. Nasledovalo vystúpenie Ing. Buša, PhD., ktorý sa sústredil na dôvody, začiatky, rozdelenie a skúsenosti s týmito technológiami v pokusoch NPPC - VÚRV v Piešťanoch. Deň poľa pokračoval vystúpením Ing. Hašanu, PhD., ktorý sa venoval dlhodobému pokusu po stránke rotácie osevného postupu i ekonomických výstupov. Po ňom sme sa venovali praktickým ukážkam stanovovania utuženia pôdy, merania vlhkosti, teploty pôdy i odoberania vzoriek na stanovovanie vybraných parametrov fyzikálnych, chemických i biologických vlastností pôdy, ktoré sú v dnešnej hektickej dobe často zabúdané. Študenti si mohli prakticky vyskúšať odbery vzoriek. Boli pristavené i statické ukážky sejačiek Horsch Concord a Great Plains využívaných v pokusoch s minimalizačnými a pôdoochrannými technológiami, kde si mohli študenti prakticky pozrieť a vyskúšať nastavenia na sejbu. Tieto sejačky boli ešte deň predtým v plnom nasadení pri sejbe pšenice letnej formy ozimnej.
Po praktických ukážkach vystúpila s prednáškou a predstavením lyzimetrickej stanice Ing. Hrčková, ktorá popísala históriu, možnosti i potenciálne výstupy z využívania takejto stanice. Takto sme plynule prešli do diskusie kde sme si položili hamletovskú otázku Orať či neorať. V diskusii zaznelo viacero podnetných príspevkov v oblasti obrábania pôdy, skúsenosti s tými či onými technológiami a ich ďalšieho využitia v poľnohospodárskej praxi. Veľmi fundovane a priateľsky vystúpil i dlhoročný člen SNTC Ing. Janáček, ktorý prítomných študentov oboznámil s jeho praktickými skúsenosťami z využívania bezorbových technológii v podmienkach Záhoria. Taktiež sa s nami podelil i o názory na tieto technológie jeho kolegov v zahraničí. Poďakovanie za úspešný priebeh akcie, ale najmä chod pokusu, patrí celému zástupu vedeckých ale najmä technických a robotníckych pracovníkov, pričom bez ich každodennej, často mravčej práce, by toto všetko nebolo možné. Do skorého videnia pri ďalších podobných akciách Združenia pre rozvoj bezorbových technológií v rastlinnej výrobe – Slovak no-till clubu!

Pozvánka na Deň poľa - 15.10.2014

Srdečne Vás pozývame na Deň poľa minimalizačných a pôdoochranných technológií, ktorý plánujeme 15. októbra 2014 o 10:30 hod. na pokusoch NPPC – VÚRV Piešťany v lokalite Výskumného pracoviska Borovce
48°34'51.9"N
17°43'59.6"E
Cieľom Dňa poľa je riešenie aktuálnych problémov nielen poľnohospodárskej prvovýroby, ale aj spoločné stretnutie sa s mladými ľuďmi zo stredných škôl s poľnohospodárskym zameraním, diskusia a výmena skúseností.
Tešíme sa na stretnutie.


Celoslovenské dni poľa v Dvoroch nad Žitavou

Fotky vo fotogalérii tu

Tretieho a štvrtého júna 2014 sa SNTC zúčastnil na treťom ročníku Celoslovenských dní poľa v Dvoroch nad Žitavou. V stánku SPPK, ktorá nám poskytla možnosť zúčastniť sa, mohli sa návštevníci informovať o aktuálnej činnosti SNTC, o poslaní i našich aktivitách. Počas dvoch dní mohli návštevníci vidieť prehliadky poľných pokusov odrôd poľnohospodárskych plodín, ochrany a výživy rastlín i poľnohospodárskej techniky. Dovidenia v roku 2015.

V Piešťanoch sa Hamlet pýtal či Orať či neorať?

Fotky vo fotogalérii tu

Ing. Rastislav Bušo, PhD. – Ing. Roman Hašana, PhD.
ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ BEZORBOVÝCH TECHNOLÓGIÍ V RASTLINNEJ VÝROBE SLOVAK NO – TILL CLUB

Dňa 26. 2. 2014 sa v priestoroch Hotela Piešťany v Piešťanoch po tretí krát stretla široká odborná i laická verejnosť na seminári s hamletovskou otázkou Orať či neorať. Seminár organizovalo ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ BEZORBOVÝCH TECHNOLÓGIÍ V RASTLINNEJ VÝROBE SLOVAK NO – TILL CLUB (SNTC) so sídlom v Piešťanoch. V SR neexistujú presné čísla, na základe ktorých by sa dalo určiť akou technológiou sa koľko plôch obrába. Čiastočne možno vychádzať z údajov predajcov techniky určenej na takéto obrábanie, pričom predpoklad je, že v Slovenskej republike sa na približne 350 000 ha obrába pôda práve bezorbovo. V závislosti od pôdnych podmienok, tieto technológie obrábania pôdy sa môžu rozšíriť na výmere až 550 000 hektárov. Na seminári boli prezentované dosiahnuté výsledky v týchto oblastiach:

• choroby poľných plodín a obrábanie pôdy
• integrované pestovateľské systémy poľných plodín
• ochrana pôdy
• technologické postupy pri pestovaní plodín
• systémy diferencovaného hospodárenia
• využívanie rastlinnej výroby na udržiavanie krajiny

Úvodné slovo seminára mal predseda SNTC Ing. Bušo, PhD., ktorý privítal generálneho riaditeľa NPPC prof. Ing. Mihinu, PhD., riaditeľa NPPC – VÚRV Piešťany Ing. Hauptvogela, PhD., zástupca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ing. Burdu, PhD., i ostatných prítomných. Zástupcovia NPPC predniesli krátky príhovor. Nasledovala prednáška Ing. Buša, PhD., ktorý oboznámil prítomných s počiatkami pôdoochranných a minimalizačných technológií u nás i vo svete, poveternostnými pomermi, súčasným stavom a perspektívami. Vo svojej prednáške sa sústredil aj na dôvody, začiatky, rozdelenie a skúsenosti s týmito technológiami v pokusoch NPPC – VÚRV Piešťany. Po ňom už nasledovala prednáška RNDr. Malovcovej z NPPC – VÚRV Piešťany, ktorá sa zaoberala problematikou chorôb rastlín prenášaných pozberovými zvyškami. Po nej sa Ing. Žák, CSc. z NPPC – VÚRV Piešťany venoval vplyvu obrábania pôdy na jej zaburinenosť. S poslednou prednáškou vystúpil manažér SNTC Ing. Hašana, PhD. s problematikou úrod a ekonomického vyhodnotenia rôznych systémov obrábania pôdy. Takto sme plynule prešli do diskusie kde sme si znovu položili tú hamletovskú otázku Orať či neorať. V diskusii zaznelo viacero podnetných príspevkov v oblasti obrábania pôdy, skúsenosti s tými či onými technológiami a ich ďalšieho využitia. Seminár pokračoval prezentáciami firiem zaoberajúcich sa využívaním mechanizačných prostriedkov v týchto technológiách, systémov vertikálneho obrábania pôdy a celkového zlepšovania stavu pôdy. Súčasná zložitá situácia v agropotravinárskom komplexe u nás i vo svete je stimulom pre farmárov hľadať rezervy v znižovaní nákladov v rastlinnej výrobe. Najmä pri hustosiatych obilninách, kukurici, olejninách, strukovinách je jednou z možností zvýšenia konkurencieschopnosti, ochrany a zlepšenia kvality životného prostredia, diverzifikácie, či zvyšovania kvality života na vidieku i obrábanie pôdy. Napredujúci pokrok vo výskume a vývoji strojov pre základné a predsejbové obrábanie pôdy a pre sejbu rozšíril diapazón alternatívnych technológií, ktorými možno obrábať pôdu bez použitia pluhu. I toto sú témy o ktorých budeme radi hovoriť v ďalších ročníkoch seminárov organizovaných ZDRUŽENÍM PRE ROZVOJ BEZORBOVÝCH TECHNOLÓGIÍ V RASTLINNEJ VÝROBE SLOVAK NO – TILL CLUB (SNTC).

SNTC Vás pozýva na odborný seminár
Hamlet sa pýta Orať či neorať?

Fotky vo fotogalérii tu

Ing. Rastislav Bušo, PhD. – Ing. Roman Hašana, PhD.
ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ BEZORBOVÝCH TECHNOLÓGIÍ V RASTLINNEJ VÝROBE SLOVAK NO – TILL CLUB

V priestoroch hotela Satel v Poprade sa 19. 11. 2013 stretla široká odborná i laická verejnosť na seminári s hamletovskou otázkou Orať či neorať. Seminár organizovalo ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ BEZORBOVÝCH TECHNOLÓGIÍ V RASTLINNEJ VÝROBE SLOVAK NO – TILL CLUB (SNTC) so sídlom v Piešťanoch. Na seminári boli prezentované dosiahnuté výsledky v týchto oblastiach:

• integrované pestovateľské systémy poľných plodín
• ochrana pôdy
• technologické postupy pri pestovaní plodín
• systémy diferencovaného hospodárenia
• využívanie rastlinnej výroby na udržiavanie krajiny

Úvodné slovo seminára mal výkonný manažér SNTC Ing. Hašana, PhD., ktorý privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s počiatkami, súčasným stavom a perspektívami pôdoochranných a minimalizačných technológií u nás i vo svete. Po ňom už nasledovala prednáška predsedu SNTC Ing. Buša, PhD. na tému „Skúsenosti s minimalizačnými a pôdoochrannými technológiami obrábania pôdy“, kde sa sústredil na dôvody, začiatky, rozdelenie, skúsenosti s týmito technológiami v pokusoch Centra výskumu rastlinnej výroby v Piešťanoch. V ďalšej prednáške sa doc. Ing. Jozef Ďuďák, PhD. z SPU v Nitre, zaoberal orbou ako rozhodujúcou operáciou konvenčných postupov obrábania pôdy. Po ňom RNDr. Dana Kotorová, PhD., vo svojej prednáške „Rozdielne obrábanie pôdy vo vzťahu k ich fyzikálnym vlastnostiam“ ozrejmila terminológiu fyzikálnych vlastností pôdy a venovala sa skúsenostiam kolegov z CVRV Piešťany – VÚA Michalovce, ktoré nadobudli v pokusoch na Experimentálnej stanici v Milhostove. Seminár pokračoval diskusiou na tému využívania mechanizačných prostriedkov v týchto technológiách, systémov pre presné poľnohospodárstvo a to všetko sa prelínalo s na úvod položenou hamletovskou otázkou Orať či neorať. V diskusii zaznelo viacero podnetných príspevkov v oblasti obrábania pôdy, skúsenosti s tými či onými technológiami a ich ďalšieho využitia. Súčasná zložitá situácia v agropotravinárskom komplexe u nás i vo svete je stimulom pre farmárov hľadať rezervy v znižovaní nákladov v rastlinnej výrobe. Najmä pri hustosiatych obilninách, kukurici, olejninách, strukovinách je jednou z možností zvýšenia konkurencieschopnosti, ochrany a zlepšenia kvality životného prostredia, diverzifikácie, či zvyšovania kvality života na vidieku i obrábanie pôdy. Napredujúci pokrok vo výskume a vývoji strojov pre základné a predsejbové obrábanie pôdy a pre sejbu rozšíril diapazón alternatívnych technológií, ktorými možno obrábať pôdu bez použitia pluhu. I toto sú témy o ktorých budeme radi hovoriť v ďalších ročníkoch seminárov organizovaných ZDRUŽENÍM PRE ROZVOJ BEZORBOVÝCH TECHNOLÓGIÍ V RASTLINNEJ VÝROBE SLOVAK NO – TILL CLUB (SNTC).

SNTC Vás pozýva na odborný seminár

Cieľom tohto podujatia bude riešenie aktuálnych problémov nielen poľnohospodárskej prvovýroby. Budú prezentované skúsenosti i dosiahnuté výsledky v týchto oblastiach:

• integrované pestovateľské systémy poľných plodín
• ochrana pôdy v minimalizačných a pôdoochranných technológiách
• technologické postupy pri pestovaní vybraných poľných plodín (kukurica siata, pšenica ozimná, jačmeň jarný, sója fazuľová)
• systémy diferencovaného hospodárenia na pôde
• využívanie rastlinnej výroby na udržiavanie krajiny

Srdečne Vás pozývame.

SNTC spoluorganizovalo Deň poľa minimalizačných a pôdoochranných technológií spojený s otvorením lyzimetrickej stanice

Fotky vo fotogalérii tu

10. októbra 2013 spoluorganizoval Slovak no – till club na Výskumnom pracovisku CVRV Piešťany v Borovciach Deň poľa minimalizačných a pôdoochranných technológií spojený s otvorením lyzimetrickej stanice. Cieľom tohto podujatia bolo riešenie aktuálnych problémov nielen poľnohospodárskej prvovýroby. Rastislav Bušo a Roman Hašana prezentovali dosiahnuté výsledky v týchto oblastiach:

• integrované pestovateľské systémy poľných plodín
• ochrana pôdy v minimalizačných a pôdoochranných technológiách
• technologické postupy pri pestovaní vybraných poľných plodín (kukurica siata, pšenica ozimná, jačmeň jarný, sója fazuľová)
• systémy diferencovaného hospodárenia na pôde
• využívanie rastlinnej výroby na udržiavanie krajiny

Na akcii sa zúčastnila široká odborná i laická verejnosť, študenti Univerzity Konštantína Filozofa z Nitry i sympatizanti minimalizačných a pôdoochranných technológií.

Boli sme na Celoslovenských dňoch poľa v Dvoroch nad Žitavou 4. – 5. 6. 2013

Fotky vo fotogalérii tu

Seminár Jacovce: Hamlet sa pýta Orať či neorať?

Ing. Rastislav Bušo, PhD. – Ing. Roman Hašana, PhD.
ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ BEZORBOVÝCH TECHNOLÓGIÍ V RASTLINNEJ VÝROBE SLOVAK NO – TILL CLUB

Fotky vo fotogalérii tu

Dňa 26. 2. 2013 sa v priestoroch PPD Prašice so sídlom v Jacovciach stretla široká odborná i laická verejnosť na nultom ročníku seminára s hamletovskou otázkou Orať či neorať. Seminár organizovalo ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ BEZORBOVÝCH
TECHNOLÓGIÍ V RASTLINNEJ VÝROBE SLOVAK NO – TILL CLUB (SNTC) so sídlom v Piešťanoch.
V SR neexistujú presné čísla, na základe ktorých by sa dalo určiť akou technológiou sa koľko plôch obrába. Čiastočne možno vychádzať z údajov predajcov techniky určenej na takéto obrábanie, pričom predpoklad je, že v Slovenskej republike sa na približne 350 000 ha obrába pôda práve bezorbovo. V závislosti od pôdnych podmienok, tieto technológie obrábania pôdy sa môžu rozšíriť na výmere až 550 000 hektárov.

Na seminári boli prezentované dosiahnuté výsledky v týchto oblastiach:
integrované pestovateľské systémy poľných plodín
ochrana pôdy
technologické postupy pri pestovaní plodín
systémy diferencovaného hospodárenia
využívanie rastlinnej výroby na udržiavanie krajiny

Úvodné slovo seminára mal výkonný manažér SNTC Ing. Hašana, PhD., ktorý privítal všetkých prítomných. Zástupca MPRV SR Ing. Miko z odboru rastlinnej výroby MPRV SR predniesol krátky príhovor. Po ňom vystúpil riaditeľ CVRV Piešťany doc. RNDr. Kraic, PhD. s príhovorom, kde oboznámil prítomných so situáciou vo svete. V príhovore zástupca PPD Prašice Ing. Bogáň popísal PPD Prašice, výmeru, plodiny, technológiu využívanú v PPD Prašice. Po ňom vo svojej prednáške oboznámil zakladateľ SNTC Ing. Miština, CSc. prítomných s počiatkami pôdoochranných a minimalizačných technológií u nás i vo svete, súčasným stavom a perspektívami. Po ňom už nasledovala prednáška doc. Ing. Ďuďáka, PhD. z SPU v Nitre, kde sa zaoberal orbou ako rozhodujúcou operáciou konvenčných postupov obrábania pôdy. Po ňom sa doc. Ing. Polláková, PhD., doc. Ing. Chlpík, PhD. a doc. Ing. Šimanský, PhD. z SPU v Nitre venovali biologickej úrodnosti a fyzikálnym vlastnostiam pôdy, ktoré sú v dnešnej hektickej dobe často opomínané. S poslednou prednáškou vystúpil predseda SNTC Ing. Bušo, PhD. na tému „Skúsenosti s minimalizačnými a pôdoochrannými technológiami obrábania pôdy“, kde sa sústredil na dôvody, začiatky, rozdelenie, skúsenosti s týmito technológiami v pokusoch Centra výskumu rastlinnej výroby v Piešťanoch. Seminár pokračoval prezentáciami firiem zaoberajúcich sa využívaním mechanizačných prostriedkov v týchto technológiách, systémov pre presné poľnohospodárstvo i ekologických hnojív.
Takto sme plynule prešli do diskusie kde sme si znovu položili tú hamletovskú otázku Orať či neorať. V diskusii zaznelo viacero podnetných príspevkov v oblasti obrábania pôdy, skúsenosti s tými či onými technológiami a ich ďalšieho využitia.
Súčasná zložitá situácia v agropotravinárskom komplexe u nás i vo svete je stimulom pre farmárov hľadať rezervy v znižovaní nákladov v rastlinnej výrobe. Najmä pri hustosiatych obilninách, kukurici, olejninách, strukovinách je jednou z možností zvýšenia konkurencieschopnosti, ochrany a zlepšenia kvality životného prostredia, diverzifikácie, či zvyšovania kvality života na vidieku i obrábanie pôdy.
Napredujúci pokrok vo výskume a vývoji strojov pre základné a predsejbové obrábanie pôdy a pre sejbu rozšíril diapazón alternatívnych technológií, ktorými možno obrábať pôdu bez použitia pluhu. I toto sú témy o ktorých budeme radi hovoriť v ďalších ročníkoch seminárov organizovaných ZDRUŽENÍM PRE ROZVOJ BEZORBOVÝCH TECHNOLÓGIÍ V RASTLINNEJ VÝROBE SLOVAK NO – TILL CLUB (SNTC).

Vitajte na stránke Slovak No-till clubu

Združenie pre rozvoj bezorbových technológií v rastlinnej výrobe svojou činnosťou podporuje rozvoj, propagáciu a šírenie pôdoochranných a minimalizačných technológií na Slovensku. Aktívne sa podieľa na propagovaní činnosti členov združenia nielen doma, ale i zahraničí. Je právoplatným členom „The European Conservation Agriculture Federation (ECAF)“ a aktívne sa zúčastňuje na napĺňaní činnosti tejto medzinárodnej federácie.

Aktivity zruženia

rozvoj, propagácia a šírenie bezorbových (minimalizačných, redukovaných a iných pôdoochranných) technológií obrábania pôdy

organizovanie odborno-vzdelávacích akcií (školenia, inštruktáže, Dni poľa, Dni novej techniky, tematické zájazdy a odborné stáže) s cieľom odovzdania najnovších informácií o správnom využívaní bezorbových technológií, možnostiach zvyšovania ekonomickej efektívnosti pestovaných plodín a ochrane pôdy

šírenie informácií a služieb v bezorbových technológiách

výmena informácií o vedecko-výskumnej činnosti zameranej na rozvoj a šírenie bezorbových technológií, zakladanie a vyhodnocovanie spoločných pokusov, spracovanie dosiahnutých výsledkov používania bezorbových technológií členmi SNTC

propagovanie činnosti členov združenia pri využívaní bezorbových technológií

vytváranie ekonomických, materiálno-technických a personálnych podmienok na činnosť klubu a získavanie ekonomických a finančných zdrojov pre úspešný chod SNTC

rozvoj vzťahov s partnerskými organizáciami v zahraničí.

 

Počet prístupov